[:ca]Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilita de forma voluntària seran tractades, conforme al que es preveu en el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Protecció de dades i normativa de desenvolupament vigent, i seran incloses en un fitxer, sent Responsable de Tractament CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. amb domicili en C/ Sallarés i Plà, núm. 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (Espanya), A-08371429, Telf. 93.725.59.98, dades contacte DPO: lopd@cerva.cat.

Amb quines finalitats?

En la Web www.cerva.cat es poden recollir dades d’aquells usuaris que de forma voluntària emplenen el formulari “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat que tinguem present el seu currículum en la gestió de la seva candidatura per a vacants d’un lloc de treball i en processos de selecció.

Les dades facilitades en el formulari “Treballa amb nosaltres”, inclòs el seu currículum només es conservaran durant un període d’un (1) any, transcorregut el mateix s’esborraran, ja que considerem que en aquest període aquest currículum ja estarà des- actualitzat, tret que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerciti el seu dret d’oposició i/o cancel·lació, o mentre puguin derivar-se responsabilitats nascudes en aquest període de temps. (Consulta apt. quins són els teus drets).

En qualsevol cas, si l’Usuari revoca el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejades durant els terminis establerts per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament d’aquestes. Posteriorment se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades que ens facilita en el formulari “Treballa amb nosaltres” és el consentiment que se li sol·licita. Deu saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat (consulta apt. quins són els teus drets).

En el formulari “Treballa amb nosaltres” només els camps marcats amb asterisc (*) serà obligatori contestar-los per a atendre la petició que realitza l’usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Destinataris: No hi ha cessió de dades personals a altres empreses, ni tampoc transferències internacionals de dades.

Encarregats de Tractament:

A les dades se’ls pot permetre accedir a proveïdors de CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. que li presten serveis auxiliars necessaris per a complir les finalitats per les quals es recullen les dades. Però en cap moment comporten una cessió d’aquests. En qualsevol cas, l’informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d’assumir en el tractament de les dades, per a actuar en concordança amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Com a proveïdors, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. l’informa que les dades dels usuaris que es facilitin en la Web s’allotgen en un servidor que pertany a l’Espai Econòmic Europeu garantint un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades.

Cessions obligatòries:

En aquells casos en els quals li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. comunicarà les seves dades a les entitats que tal obligació determini.

Quins són els drets quan ens facilita les seves dades?

Drets:

Els usuaris de la Web www.cerva.cat poden exercitar davant CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S.A., els drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament de les seves dades, així com podran revocar el seu consentiment, podent modificar les seves preferències en tot moment.

Forma d’exercitar-los:

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça del Responsable de Tractament, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. a., C/ Sallarés i Plà, núm. 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (Espanya) o bé enviar un correu electrònic a lopd@cerva.cat.

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.

S’informa l’Usuari que pot dirigir qualsevol classe de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, Autoritat de Control de l’Estat Espanyol, fins i tot si considera que CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S.A. no ha atès degudament l’exercici de dret que li ha sol·licitat.

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:

La Web www.cerva.cat declara haver adoptat les mesures d’índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tal com l’exigeixen el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament vigent, amb la finalitat d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

No obstant això, l’usuari deu ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S.A., ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades segons determina la llei.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials:

CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S.A. res més es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de les quals és titular. Qualsevol altra pàgina Web o xarxa social en internet que no sigui aquesta Web són responsabilitat dels seus legítims titulars.

És pel que CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. quan col·labora amb diferents entorns web, com serien les xarxes socials, recomana en tot cas als seus usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents Avisos Legals i Polítiques de Privacitat, i que només accedeixin una vegada hagin entès i acceptat totalment el text legal.

CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà als usuaris que facin un ús incorrecte.

Amb tot això, els informem que a través de la nostra pàgina Web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter entre altres de característiques anàlogues, d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i si escau, vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la Web www.cerva.cat, tal com els hem informat en paràgrafs anteriors d’aquest apartat, i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts els reiterem que són fixades per Facebook, Twitter o si escau per qualsevol altra xarxa social de característiques anàlogues, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. no és titular de les xarxes socials.

Canvis de la Política de Privacitat

CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S.A. es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privacitat amb periodicitat. CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S.A. adoptarà les mesures raonables per a notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat en el relacionat a l’ús de la informació que has proporcionat, com és publicant un Avís en el seu web.

Compromís de l’usuari:

L’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, de l’exactitud i vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportades i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant del lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d’aquestes inexactituds o falsedats.

En qualsevol cas, si les dades proporcionades en els corresponents formularis fossin de titularitat d’un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquests tercers dels aspectes que s’estableixen en aquesta Política de Privacitat i que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les dades a CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S.A., amb les finalitats assenyalades.

Per tot això, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLÉS, S. A. farà tot el possible perquè les seves dades facilitades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web les comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.[:es]¿Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos?

Los datos de carácter personal que nos facilita de forma voluntaria serán tratados, conforme a lo previsto en el Reglamento General Europeo 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley de Protección de datos y normativa de desarrollo vigente, y serán incluidos en un fichero cuyo Responsable de Tratamiento es CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  con domicilio en C/ Sallarés i Plà, nº 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (España), A-08371429, Telf. 93.725.59.98, datos contacto DPO: lopd@cerva.cat.

 

¿Con qué finalidades?

 En la Web www.cerva.cat se pueden recoger datos de aquellos usuarios que de forma voluntaria cumplimentan el formulario “Trabaja con nosotros”, con la finalidad de que tengamos presente su curriculum en la gestión de su candidatura para vacantes de un puesto de trabajo y en procesos de selección.

Los datos facilitados en el formulario “Trabaja con nosotros”, incluido su curriculum sólo se conservarán durante un periodo de un (1) año, transcurrido el mismo se borrarán, ya que consideramos que en ese periodo dicho curriculum ya estará desactualizado, a menos que previamente nos revoque su consentimiento o ejercite su derecho de oposición y/o cancelación, o mientras puedan derivarse responsabilidades nacidas en este periodo de tiempo. (Consulta apdo. cuáles son tus derechos).

En cualquier caso, si el Usuario recova su consentimiento o ejercita los derechos de cancelación o supresión o bien ha transcurrido el plazo de conservación mencionado, sus datos personales se conservarán bloqueados durante los plazos establecidos para atender las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos. Posteriormente se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

 La base legal para el tratamiento de los datos que nos facilita en el formulario “Trabaja con nosotros” es el consentimiento que se le solicita. Debe saber que en cualquier momento puede revocar ese consentimiento prestado (consulta apdo. cuáles son tus derechos).

En el formulario Trabaja con nosotros” sólo los campos marcados con asterisco (*) será obligatorio contestarlos para atender la petición que realiza el usuario.

 

¿A qué destinatarios se comunicarán los datos?

Destinatarios:

No hay cesión de datos personales a otras empresas, ni tampoco transferencias internacionales de datos.

Encargados de Tratamiento:

A los datos se les puede permitir acceder a proveedores de CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  que le prestan servicios auxiliares necesarios para cumplir las finalidades por las que se recogen los datos. Pero en ningún momento comportan una cesión de los mismos. En cualquier caso, le informamos que si se diese el supuesto, con estos proveedores (Encargados de Tratamiento) siempre se formaliza un contrato que recoge obligaciones y responsabilidades que deben asumir en el tratamiento de los datos, para actuar en concordancia con la normativa vigente en materia de protección de datos. Como proveedores, CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  le informa que los datos de los usuarios que se faciliten en la Web se alojan en un servidor que pertenece al Espacio Económico Europeo garantizando un nivel adecuado de seguridad en la protección de datos.

Cesiones obligatorias:

En aquellos casos en los que le venga impuesto por obligación legal o por disposición judicial CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  comunicará sus datos a las entidades que tal obligación determine.

 

¿Cuáles son los derechos cuando nos facilita sus datos?

 Derechos:

Los usuarios de la Web www.cerva.cat pueden ejercitar ante CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A., los derechos de acceso, rectificación o supresión, portabilidad de sus datos, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como podrán revocar su consentimiento, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.

 

Forma de ejercitarlos:

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección del Responsable de Tratamiento, CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A., C/ Sallarés i Plà, nº 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (España) o bien enviar un correo electrónico a lopd@cerva.cat.

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Se informa al Usuario que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, Autoridad de Control del Estado Español, incluso si considera que CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  no ha atendido debidamente el ejercicio de derecho que le ha solicitado.

 

Medidas técnicas y organizativas y de seguridad:

 La Web www.cerva.cat declara haber adoptado las medidas de índole técnica, de seguridad y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, tal y como lo exigen el Reglamento General Europeo 2016/679 de Protección de Datos, y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo vigente, con el fin de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de los datos que usted facilite.

Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y por lo tanto no se está a salvo de posibles intromisiones ilegales e indebidas, que no serían responsabilidad de CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A., ya que ella ha actuado con la diligencia debida para proteger los datos conforme determina la ley.

 

Información sobre el uso de otras webs y redes sociales:

CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A. nada más se hace responsable de los contenidos y de la gestión de las páginas Web de las cuales es titular. Cualquier otra página Web o red social en internet que no sea esta Web son responsabilidad de sus legítimos titulares.

Es por lo que CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A. cuando colabora con diferentes entornos web, como serían las redes sociales, recomienda en todo caso a sus usuarios que antes de acceder a estos entornos web, lean atentamente los correspondientes Avisos Legales y Políticas de Privacidad, y que sólo accedan una vez hayan entendido y aceptado totalmente el texto legal.

CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A. se compromete a controlar los contenidos que se expongan en estas redes sociales y expulsará a los usuarios que hagan un uso incorrecto.

Con todo ello, les informamos que a través de nuestra página Web puede acceder a las redes sociales Facebook, Twitter entre otras de características análogas, de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrarse y seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y en su caso, videos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la Web www.cerva.cat, tal y como les hemos informado en párrafos anteriores de este apartado, y está abierto, es decir, es visible para todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos contenidos les reiteramos que son fijadas por Facebook,  Twitter o en su caso por cualquier otra red social de  características análogas,  CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A. no es titular de las redes sociales.

 

Cambios de la Política de Privacidad

CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  se reserva el derecho de modificar esta política en cualquier momento. Te recomendamos que consultes la Política de Privacidad con periodicidad. CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  adoptará las medidas razonables para notificarte cualquier cambio sustancial en nuestras prácticas de privacidad en lo relacionado al uso de la información que has proporcionado, como es publicando un Aviso en su web.

 

Compromiso del usuario:

El usuario es el responsable de la autenticidad de los datos aportados, de la exactitud y vigencia para la finalidad para la cual fueron aportados y asume la responsabilidad relativa a los daños y perjuicios, tanto del lucro cesante como por daños emergentes, que se puedan generar a causa de estas inexactitudes o falsedades.

En cualquier caso, si los datos proporcionados en los correspondientes formularios fuesen de titularidad de un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos que se establecen en esta Política de Privacidad y que ha obtenido su autorización para facilitar los datos a CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A., con las finalidades señaladas.

Por todo ello, CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, S.A.  hará todo lo posible porque sus datos facilitados estén siempre actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende del titular de ellos, de ahí que si existe alguna modificación de los datos el usuario de la web los comunicará al Responsable del Tratamiento, declinando éste toda responsabilidad en caso de que omita su obligación de notificar los cambios.[:]