[cookie_law_info_hidden]

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el Responsable de tractament de les vostres dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilita de forma voluntària seran tractades, conforme al que preveu el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal I Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, juntament amb la resta de normativa de desenvolupament vigent, i seran inclosos en un fitxer el Responsable de Tractament és a CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, S.A. amb domicili al c/ Sallarés i Plà, núm. 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (Espanya), A-08371429, Telf. 93.725.59.98, dades contacte DPO: lopd@cerva.cat .

Amb quines finalitats?

A la Web www.cerva.cat es poden recollir dades dels usuaris que de forma voluntària emplenen el formulari “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat que tinguem present el seu currículum en la gestió de la seva candidatura per a vacants d’un lloc de treball i en processos de selecció.

Durant quant de temps conservem les teves dades?

Les dades facilitades al Formulari Treballa amb nosaltres”, inclòs el seu currículum només es conservaran durant un període d’un (1) any, transcorregut aquest s’esborraran, ja que considerem que en aquest període aquest currículum ja estarà desactualitzat, llevat que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerciti el seu dret de oposició i/o cancel·lació, o mentre puguin derivar-se responsabilitats nascudes en aquest període de temps. (Consulta apt. quins són els teus drets).

En qualsevol cas, si l’Usuari recova el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejades durant els terminis establerts per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos. Posteriorment se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de les dades que ens facilita al formulari “Treballa amb nosaltres” és el consentiment que se us demana. Ha de saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat (consulta apt. quins són els teus drets).

Al formulari “Treballa amb nosaltres” s’indiquen quins són els camps obligatoris de contestar per atendre la petició que realitza l’usuari, mitjançant una finestra emergent a cada camp que apareix quan vol enviar les dades i no s’han emplenat les obligatòries.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Destinataris:

No hi ha cessió de dades personals a altres empreses, ni tampoc transferències internacionals de dades.

Encarregats de Tractament:

A les dades se’ls pot permetre accedir a proveïdors de CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, SA que li presten serveis auxiliars necessaris per complir les finalitats per les quals es recullen les dades Però en cap moment no comporten una cessió dels mateixos. En qualsevol cas, us informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d’assumir en el tractament de les dades, per actuar en concordança amb la normativa vigent a matèria de protecció de dades. Com a proveïdors, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, SA us informa que les dades dels usuaris que es facilitin a la Web s’allotgen en un servidor que pertany a l’Espai Econòmic Europeu garantint un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades.

Cessions obligatòries:

En aquells casos en què li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA comunicarà les dades a les entitats que aquesta obligació determini.

Quins són els drets quan ens facilita les dades?

Drets:

Els usuaris de la Web www.cerva.cat poden exercitar davant CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA, els drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament de les seves dades, així com podran revocar el seu consentiment , podent modificar les preferències en tot moment.

Forma d’exercitar-los:

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça del Responsable de Tractament, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLS, S.A., C/ Sallarés i Plà, núm. 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (Espanya) o bé enviar un correu electrònic a lopd@cerva.cat. Haureu d’especificar quin d’aquests drets sol·liciteu que sigui satisfet. S’informa a l’Usuari que si no considera satisfet el seu exercici de dret, pot interposar reclamació davant l’Autoritat de Control de l’Estat Espanyol, Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:

La Web www.cerva.cat declara haver adoptat les mesures d’índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tal com ho exigeixen Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, juntament amb la resta de normativa de desenvolupament vigent, per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que actualment les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de CENTRE DE REHABILITACION DEL VALLES, SA , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials:

CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de les quals és titular. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social a internet que no sigui aquesta web són responsabilitat dels seus titulars legítims.

És per això que CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA quan col·labora amb diferents entorns web, com serien les xarxes socials, recomana en tot cas als seus usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents Avisos Legals i Polítiques de Privadesa , i que només hi accedeixin una vegada hagin entès i acceptat totalment el text legal.

CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà els usuaris que en facin un ús incorrecte.

Amb tot això, heu de saber que si a través de la nostra pàgina web s’habilités l’accés a les xarxes socials, Facebook, Twitter, entre d’altres de característiques anàlogues, d’accés obert a tots els usuaris, són llocs web on l’usuari es pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i, si escau, vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.cerva.cat, tal com els hem informat en paràgrafs anteriors d’aquest apartat, i és obert, és a dir, visible per a tots els usuaris , i les polítiques de privadesa a aplicar a aquests continguts els reiterem que són fixades per Facebook, Twitter o si escau per qualsevol altra xarxa social de característiques anàlogues, CENTRE DE REHABILITACION DE VALLES, SA no és titular de les xarxes socials.

Canvis de la Política de Privacitat

CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA es reserva el dret de modificar aquesta política a qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privadesa amb periodicitat. CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA adoptarà les mesures raonables per notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privadesa pel que fa a l’ús de la informació que has proporcionat, com és publicant un Avís a la seva web.

Compromís de l’usuari:

L’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, de l’exactitud i la vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportades i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant del lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d’aquestes inexactituds o falsedats.

En qualsevol cas, si les dades proporcionades en els formularis corresponents fossin de titularitat d’un tercer, l’usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes que s’estableixen en aquesta Política de Privadesa i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a CENTRE DE REHABILITACION DEL VALLES, SA, amb les finalitats assenyalades.

Per tot això, CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA farà tot el possible perquè les vostres dades facilitades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’aquestes, per això, si hi ha alguna modificació de les dades, l’usuari de la web les comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

Navegació cookies:

Per a informació sobre l’ús de les cookies (tractament invisibles) cliqueu al següent enllaçPolítica Cookies.

Llei aplicable i jurisdicció.

Aquesta Política de Privadesa es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, la interpretació, el compliment d’aquestes Condicions, o de les relacions entre l’usuari i CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, S.A. , ambdues parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.