POLÍTICA DE QUALITAT

En línies generals Cerva es compromet a complir l’establert en el seu sistema de qualitat i revisar-lo periòdicament per assegurar la seva validesa i la seva eficàcia.

Actuar amb competència i d’acord amb el sistema de qualitat establert.

Establir mesures per la millora continua de la qualitat del sistema.

Facilitar tots els mitjans al personal implicat en qualitat per dur a terme totes les actuacions necessàries per la millora continua.

Política de qualitat amb referència als nostres clients:

CatSalut

 • La nostra política de qualitat ha d’anar enfocada a complir totes les clàusules administratives i tècniques especificades en el contracte de gestió de serveis sanitaris signats amb el CatSalut.
 • La prestació dels serveis de rehabilitació ha de ser d’acord amb la normativa que regula les actuacions a seguir per complir els estàndards de qualitat que han de complir els centres de rehabilitació.

MÚTUES

 • • Treballar en funció dels paràmetres d’actuació específics de cada entitat.

Política de qualitat amb referència als usuaris:

 • CERVA es compromet a respectar la política de comunicació i imatge del CatSalut.
 • CERVA estableix els mecanismes necessaris per a facilitar l’accés als serveis i garantir un servei de qualitat i un tracte digne als usuaris.
 • CERVA facilita a l’usuari informació acurada i comprensible, relacionada amb la prestació del servei. Es disposaran els mitjans necessaris per a facilitar la millora de la comunicació entre l’usuari i els professionals.
 • S’han de respectar els drets de l’usuari i garantir que l’atenció i el tracte al malalt sigui sempre el correcte, és per això que disposem d’un departament d’atenció a l’usuari, aquest departament recull reclamacions i suggeriments en relació al servei que rep, per després establir estratègies de millora establint mesures correctores orientades a la satisfacció de l’usuari.
 • Reduir al mínim les llistes d’espera tant per visites com per començar el tractament.
 • Disposar de protocols assistencials i instruccions que garanteixin el tractament eficaç de les diferents patologies.

Política de qualitat amb referència al personal i les instal·lacions:

 • Garantir que tot els serveis han de ser prestats per professionals en possessió de la titulació específica requerida per cada lloc de treball.
 • Per tal d’aconseguir una permanent adaptació als nous coneixements, als canvis organitzatius i a l’evolució social CERVA es compromet a promoure i facilitar l’accés dels seus treballadors a les activitats de formació continuada en tots els àmbits de les seves funcions, fent especial èmfasi en aquelles línies d’actuació prioritzades en el Pla de Salut.
 • Disposar d’un contracte de manteniment de les instal·lacions.
 • Disposar d’un inventari que verifiqui la relació de material i una certificació que acrediti el bon funcionament dels aparells.
 • És per tot això que CERVA disposa d’una política de qualitat que li permet avaluar la qualitat assistencial així com el tracte que reben els seus usuaris.