En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica la informació sobre el Servei Català de la Salut per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

CONTRACTES AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT